Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Liturgií Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, v doprovodu 11 kněží, několika dalších duchovních osob a kleriků a za velké účasti věřících. Pro farníky sváteční událost se odehrávala na Svatodušní svátky, což byl zároveň jejich chrámový svátek.

Tento sváteční den nabyl zvláštního významu i proto, že je názornou ukázkou dnešního duchovního života Kristovy církve na příkladu jednotlivé farnosti, kterou s jistou nadsázkou lze nazvat aplikovaným křesťanstvím dnešní doby. Vždyť prostředky na zbudování tohoto překrásného      ikonostasu nebyly získány z dotací Evropské Unie ani žádného světového společenství, ale tak, jak se to dělalo odedávna – ze sbírky. A to tak, že každý na tuto bohulibou věc věnoval částku podle vlastních možností. Největší dík patří Miroslavovi Bibenovi, farníkům Viktorovi Krajlovi, Ivanovi Bilaninu, Ivanovi Bibenovi, Romanovi Tartakovskému, Vladislavovi z Prahy. Pomoc při zvelebení Božího chrámu hlavně zdobí ctností lidskou duši, vždyť sám Ježíš Kristus řekl: „Blahoslavenější je dávat, než brát“.

Několikařadý ikonostas ze speciálně vysušené lípy má běloskvoucí barvu se zlacenými prvky a byl vyroben na Zakarpatské Ukrajině. Vznikl v dílně mistrů z obce Dubové a pak byl po částech dopraven do Česka. Ikony jsou dílem známého ikonopisce a modlitebníka, mnicha Paisie z Tešovského kláštera. V loňském roce, rovněž na chrámový svátek, se díky úsilí farníků podařilo dopravit ze Zakarpatí a instalovat oltář, který byl vladykou Kryštofem vysvěcen 13. června 2011.

Je zřejmé, že se nic neděje samo od sebe. Duchovním rádcem v Chomutově je veliký pastýř a modlitebník současnosti, protojerej Ernest Raptsun. Pokora a pozornost, duchovní péče a starost o duši každého člověka, který se na něho obrátí, to jsou hlavní ctností tohoto Boha milujícího horlitele.

Stojí za zmínku, že z vůle Boží se otci Ernestovi podařilo v roce 2001 získat pro Pravoslavnou církev chrám Narození Přesvaté Bohorodice v Kadani  a v roce 2003 pak chrám Svatého Ducha v Chomutově, kde se pravoslavné bohoslužby sloužily už v roce 1957, ale samotný chrám byl ve vlastnictví Římsko-katolické církve. V Pražské eparchii je to od roku 2000 teprve třetí případ, kdy pravoslavní takto převzali chrám (v roce 2003 byl rovněž předán chrám v Rokycanech).

Tento náš dobrý pastýř byl ustanoven správcem Chomutovské farnosti již 4. července 1999 a to ještě jeho Blažeností Metropolitou Dorotejem a během celé doby svého nelehkého pastýřského poslání byl zřetelným vzorem důsledné, vytrvalé a oddané každodenní práce na Božím poli.

Jeho Blaženost metropolita Kryštof má vskutku otcovský vztah k našemu milému otci, s velkým pochopením s ním sdílí smutek i radost, navštěvuje a podporuje bratry a sestry Chomutovské farnosti.

Po Svaté liturgií Vladyka Kryštof vyznamenal bratra Miroslava Bibena medailí svatých Cyrila a Metoděje, několika zvelebovatelům chrámu předal děkovné listiny a osobní dary. Po zpěvech za zdraví a mnohá léta byli všichni přítomní pozváni na slavnostní hostinu.

Radostí je naplněna má duše při pohledu na opravdové blahé projevy vskutku živého církevního společenství.

protojerej Oleg Machnev

Яндекс.Метрика