Svěcení nového chrámu v Berouně

Svěcení nového chrámu v Berouně

3.března r.2012 je významný den nejen pro pravoslavnou církevní obec ve městě Berouně, které se nachází 14 km od Prahy, ale i pro celou naší velkou pravoslavnou rodinu v Čechách.
Byl zde vysvěcen podle pravoslavného obřadu jeden z hlavních kostelů v Berouně – nyní chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice. Tento chrám byl předán Katolickou církví do užívání Pravoslavné církevní obce v Berouně bezplatně prozatím na dobu 5 let.

Modlitby a obřad svěcení pro Bohoslužby v novém chrámu vykonal Jeho Blaženost Metropolita Kryštof a pak byla sloužena svatá Liturgie, které se zúčastnilo 12 kněží z pražské eparchie. Přítomno bylo i mnoho věřících nejen z města Berouna, ale i dalších českých regionů a měst. I náhodní chodci a obyvatelé města Berouna se přišli podívat co se děje, dokonce i nevěřící a obyčejní lidé hleděli na velkolepé obřady a Bohoslužbu jež naplňovalo srdce opravdovou radostí.

První pravoslavná Bohoslužba ve městě Berouně se uskutečnila 17.dubna r.2009 v nemocničním chrámu místní městské nemocnice. S ohledem na sekularizovanou a ateizovanou společnost v současné době lze toto považovat za poměrně výjimečnou událost. V nemocnici byl otevřen pravoslavný chrám sv.léčitelů a nezištníků Kosmy a Damiána – asijských divotvůrců. Spolu se svatým léčitelem a velikomučedníkemPanteleimonem, Kírem a Janem a dalšími, kteří měli zvláštní dar od Boha léčit a uzdravovat nemocné, jsou svatí Kosma a Damián patrony-/ochránci/ lékařství, zdravotníků a všech nemocných.

Vzhledem k odlehlému /vzdálenému/ místu na okraji města, kde se nachází nemocniční chrám, začal na žádost věřících a s požehnáním vladyky Metropility Kryštofa otec Roman Haydamačenko hledat další místo v centru města, kde by bylo možné do budoucna konat pravidelné Bohoslužby a setkání věřících z města i okolí. Tato akce byla nakonec úspěšná. Podařilo se dohodnout s římskými katolíky používání celého jejich kostela, který se nachází v centru města. Za tuto činnost a práci spojenou s organizací, administrativou a přípravou nezbytných dokumentů patří otci Romanovi všechna čest a velké poděkování.

29. dubna 2011 byl Metropolitou Kryštofem vysvěcen na kněze otec Igor Efremuškin, v pořadí třetí vysvěcený kněz s ruským pasem /občanstvím/ v celé historii Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
30. dubna už otec Igor začal sloužit v Berouně a při tom ještě nějakou dobu konal praxi u otce Pavla Celiče v Praze.
3.března 2012 byl mladý kněz povolán na službu do chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Berouně a byl zde oficiálně ustanoven duchovním správcem. Za příkladnost, horlivost a nezištnost svého působení pro blaho a dobro Církve obdržel od Metropolity Kyištofa otec Igor právo nošení zlatého kříže. Všichni věřící v chrámu mu vyjádřili podporu s hromovým „AXIOS“ – „Je Hoden“.

Svěcení nového chrámu v BerouněSám otec Igor po příjezdu do České republiky v r. 1998 to neměl nijak snadné. Od počátku pomáhal jako čtec v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanech a při tom se zabýval řešením organizačních a ekonomických otázek. Spolu s manželkou Marínou byl členem farní rady chrámu. V Praze také pomáhal svým krajanům s vízy, překládal různé dokumenty a doklady pro styk s úřady a institucemi.
Zde se osvědčil jako dobrý organizátor a zodpovědná osoba i jako upřímný pomocník. Takto Bůh, který vidí do srdce člověka vedl kroky našeho bratra k pravé duchovnosti.

V r.2002 přijal Igor chirotesii na čtece, v r.2004 na hypodiakona a v r. 2009 proběhla chirotonie na diákona při chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze na Olšanech.
3.října 2010 v den sv. knížete Olega Brjanského Igor Efremuškin s požehnáním Metropolity Kryštofa ustanovil Poutní službu pro Pražskou eparchii, čímž vyšel vstříc duchovní touhám všech věřících, kteří chtěli cestovat po svatých místech Srbska, Francie, Itálie, Řecka, Svaté Zemi. Také konal poutě na sv.Horu Athos, kam úspěšně zařizoval Diamonitiria – tzv.vstup na Sv. Horu.
I zde měl otec Igor nemálo duchovních problémů a těžkostí, které má každý vzavší na sebe takové břímě.
Na konci února r. 2011 diákon Igor ukončil dálkové studium moskevského duchovního semináře Svaté Trojicko-Sergievskélávry a přijal kněžství.

Vraťme se však k památné události 3. března r. 2012 svěcení chrámu.
Je důležité vyzdvihnout a připomenout vzájemnou soudržnost celé pravoslavné rodiny, která byla vyjádřena kromě účasti 12tispolusloužících kněží, děkovných proslovů a přání mladé farnosti, také v přinesených darech pro nový chrám a farnost.
Prestol – Bohoslužebný stůl – byl darován farností olšanského chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Žertveník – darovala farnost chrámu sv.Nikolaje /Mikuláše/ v Dejvicích. Přenosný ikonostas a svícny darovala farnost pražského chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Praze ul. Na Slupi.
Víme i o dalších dárcích pohnutých milosrdenstvím a obětavostí pro berounskou církevní obec, kteří si však z nezištných důvodů nepřáli být jmenováni. Takovým způsobem vznikají nové církevní společenství v České republice, podobně jako v dobách apoštolských na principu nesobeckosti a lásky.

Na závěr bychom chtěli poděkovat a projevit tak uznání naší sestře Tatiáně – spolupracovnici Metropolitní rady za pomoc při řešení mnoha duchovních úkolů spojených s touto mladou církevní obcí. Sestra se zde projevila jako vnímavý a citlivý člověk, pro kterého církevní život eparchie jako celku není lhostejný. Jejím srdcem a myslí procházelo mnoho složitých otázek a řešení problémů, které tak silně vnímala, což lze přirovnat k síle hluboké modlitby. „Velkou úctu a poklonu Vám naše matko Tatiáno“.

Hodně práce vykonal rovněž Jeho Blaženost Metropolita Kryštof, který nade vším držel svou ochrannou žehnající ruku, jako dobrý pastýř života celé církve v českých zemích a na Slovensku, zejména v organizačních a pastoračních záležitostech od nás nikdy tuto ruku nevzdálil. Jeho pozornost a citlivost k našim požadavkům je obrazem života arcipastýře v Kristu……….

prot. OlegMachněv.

Яндекс.Метрика